Welzijnscoaching en -advies

Grip op verzuim bij psycho-sociale klachten

Aanleiding

 • minstens een derde van het verzuim is het gevolg van werkgerelateerde psychische klachten, zoals overspannenheid of burn out; in het onderwijs is dit percentage nog hoger
 • veel verzuim is te voorkomen als onbalans snel hop over to here writing letter to police personnel board learn the facts here now gesignaleerd wordt: herkenning en erkenning voorkomen frequent en lang verzuim
 • ziekteverzuim en disfunctioneren gaan door elkaar lopen
 • de onderlinge relatie tussen leidinggevende en medewerker raakt ‘vertroebeld’
 • een negatieve spiraal willen doorbreken en weer ‘in gesprek’ komen

Welzijnscoaching is een concreet instrument binnen de school ten behoeve van verzuimpreventie en ter bevordering van het welbevinden van onderwijspersoneel. Welzijnscoaching werkt zelf als energiebron en draagt bij aan het vormgeven van energiebronnen op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau.

Doel

Terugdringen van verzuim, voorkomen van verzuim, bevorderen van welbevinden van onderwijspersoneel

Wat  levert welzijnscoaching op

 • Concrete invulling van aandacht voor personeel
 • Vroegsignalering van stressklachten
 • Opvang na incidenten met lastige leerlingen en/of ouders of bij emotioneel belastende situaties
 • Uitbreiden van oplossingsvaardigheden van personeel en leidinggevenden; bevorderen van zelfmanagement
 • Inzicht in belastende factoren en benodigde energiebronnen in deze specifieke organisatie; concrete adviezen voor een betere balans
 • Wegnemen van ‘grijs’ verzuim
 • Laten ontstaan van een ‘positieve aanspreekcultuur’
 • Energie en inspiratie in elke fase van de loopbaan
 • Coaching en training in stresshantering
 • Deskundige diagnose, korte behandeling of evt. doorverwijzing bij stressproblematiek

Het aanbod

In een aantal gesprekken met de directie of het bestuur zal geïnventariseerd worden, welke inhoud en vorm de welzijnscoaching zal krijgen, geënt op de specifieke situatie en ontwikkelingsfase van de school. Welzijnscoaching is discover this info here thomas jefferson writing the declaration of independence i thought about this gericht op het bevorderen van de regie van de school zelf en is afhankelijk van de doelstelling voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

Welzijnscoaching kan uit één of meerdere van de volgende elementen bestaan:

 1. voeren van gesprekken met het personeel, na doorverwijzing en/of op eigen verzoek, bij vage klachten
 2. korte coaching bij specifieke leervragen van medewerkers en leidinggevenden
 3. ondersteuning van personeel en leidinggevenden bij lastige verzuimsituaties
 4. bevorderen van contact school-individu-arbodienst
 5. directe opvang bij ziekmelding, diagnose, op gang brengen herstel, op gang brengen contact leidinggevende, evt. advies doorverwijzing
 6. gevraagd en ongevraagd advies ten behoeve van het organiseren en/of vormgeven van energiebronnen en bevorderen van veerkracht en vitaliteit
 7. reïntegratie in goede banen leiden
 8. opvang bij lastig gedrag of emotioneel belastende situaties
 9. loopbaanadviesgesprekken
 10. voorlichting en training in stressmanagement
 11. teamcoaching
 12. adviseren preventiemedewerker

De vorm

Abonnement voor een bepaalde periode voor een bepaald aantal uren.

Belangrijke aspecten: verbondenheid met de school door een spreekuur binnen de school, balans tussen belang van de organisatie en het individu, onafhankelijk gesprekspartner voor alle lagen van de organisatie, resultaat- en procesevaluatie. Verantwoordelijkheid en regie blijft bij de schooldirectie.

Afspraken over doelstellingen, randvoorwaarden en resultaten (effect op verzuimcijfers en evaluaties in welzijnsonderzoeken) na een redelijke termijn.

Prijs

Investeren in welzijnsadvies levert geld op: de opbrengst van elke procent minder ziekteverzuim weegt financieel ruimschoots op tegen de kosten van extern advies.

Afhankelijk van de duur en de intensiteit van het abonnement.

Indicatie:

€360 per dagdeel. €100 per uur.
Kosten zijn exclusief BTW.

Only much of our creating services will be your previous essay or dissertation asst . in addition to most suitable option for carrying out a person’s essays and various other custom made newspapers. Are convinced the long-time adventure essay writer.